اتاق فرار اردوگاه مرگ

اردوگاه مرگ آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم در سال 1939 و با هدف کشتار سیستماتیک میلیون ها تن ساخته شده است. این نسل کشی “راه حل نهایی” رایش سوم برای از بین بردن دشمنان بود.

هر اردوگاه مرگ روش متفاوتی داشت. نازی ها ابتدا از سیلندرهای کربن مونو اکسید برای کشتن70 هزار نفر در آلمان استفاده کردند. این برنامه بنام “مرگ آسان” برای مخفی کردن کشتار جمعی بود.

در حال حاضر که شما توسط هیتلر و سربازانش دستگیر شده اید، حکم اعدام شما صادر شده و 1 ساعت بیشتر به پایان زندگی شما باقی نمانده است. در این 60 دقیقه باید بتوانید از این اردوگاه با پیدا کردن راه فرار، بگریزید.

هزینه برای هر نفر: 30.000 تومان

هزینه رزرو اولیه بازی: 50.000 تومان